STATUT
  ŁÓDZKIEGO   TOWARZYSTWA   STRZELECKIEGO BRACTWO  KURKOWE

Tekst jednolity

stan prawny na dzień 24 marca 2013 r.

Ł ó d ź   - 2013r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe i zwane jest w dalszych postanowieniach Bractwem. „Bractwo posiada swoje godło, którego graficznym wyrazem jest znak:

oraz używa pieczęci okrągłej z godłem Bractwa i napisem w otoku „Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe”.

§ 2.

Bractwo jest dobrowolnym stowarzyszeniem obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Bractwa jest Łódź.

§ 4.

Bractwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

Działalność i cele Bractwa

§ 5.

1. Celami Bractwa jest:

- rozwijanie i propagowanie umiejętności strzeleckich w zakresie uprawiania sportu strzeleckiego z broni historycznej - czarnoprochowej, i kusz, oraz współczesnej broni strzeleckiej, w atmosferze zdrowej rywalizacji sportowej, wzajemnego szacunku i zaufania,

- upowszechnianie najlepszych tradycji sportów obronnych, w tym współpraca z młodzieżą,przygotowująca do wstąpienia do Bractwa,

- pielęgnowanie staropolskich i patriotycznych tradycji Bractwa Kurkowego,

- poznawanie i pielęgnowanie historii miasta Łodzi,

- wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,

- podstawę realizacji celów Bractwa stanowi działalność społeczna członków,

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2. Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać pracowników zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Dochód z tej działalności jest przeznaczony wyłącznie na

działalność statutową.

§ 6.

Bractwo realizuje swe cele przez:

- rozwijanie sportowej sprawności strzeleckiej,

- współpracę z innymi stowarzyszeniami zajmującymi się popularyzacją sportu strzeleckiego,

- popularyzowanie wśród Braci i ich rodzin zainteresowań dla zabytków i historii Łodzi,

- współdziałanie z instytucjami i organizacjami, w tym zrzeszającymi młodzież, w celu pielęgnowania i upowszechnienia spuściznykulturalnej Łodzi,

- współpracę ze stowarzyszeniami o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, których cele statutowe są tożsame lub zbliżone do niniejszego statutu,

- doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

- prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej na rzecz młodzieży w zakresie kultury fizycznej, sprzyjającej rozwojowi statutowych celów organizacji,

- prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

- organizowanie zbiórek oraz kwest i imprez charytatywnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁIII

Bracia oraz ich prawa i obowiązki

§ 7.

Bractwo składa się z:

- Braci rzeczywistych,

- Braci honorowych,

- Braci kandydatów,

- Braci wspierających.

§ 8.

a) Bratem może zostać każdy obywatel miasta Łodzi płci męskiej, który ma ukończone 21 lat, nie był karany sądownie i odznacza się nieskazitelną opinią.

b) Bratem honorowym może zostać wyłącznie obywatel miasta Łodzi, posiadający nieskazi-

telną opinię, który swym postępowaniem i działaniem wnosi szczególnie duży wkład na rzecz propagowania idei oraz rozwoju Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe, członkiem wspierającym może zostać zarówno obywatel miasta Łodzi, posiadający nieskazi-telną opinię, który swym postępowaniem i działaniem wnosi szczególnie duży wkład na rzecz propagowania idei oraz rozwoju Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe, oraz osoba prawna. Bratem honorowym lub członkiem wspierającym może zostać tylko osoba nie będąca członkiem Bractwa. Uchwałę o nadaniu tytułu Brata honorowego lub członka wspierającego podejmuje Zgromadzenie Braci, według zasad określonych w § 25 pkt 1.

§ 9.

Ubiegający się o przyjęcie do Bractwa odbywa rozmowę kwalifikacyjna z Radą

Starszych i podlega opiece dwóch Braci rzeczywistych.

§ 10.

1. Przed przyjęciem do Bractwa obowiązuje staż kandydacki nie krótszy niż 1 rok oraz wniesienie wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

2. Kandydata obowiązuje regularne opłacanie składek.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Starszych może skrócić staż kandydacki.

4. Rada Starszych przyjmując kandydata powierza go opiece dwóch Braci.

5. Rada Starszych może w trakcie okresu kandydackiego zmienić osobę opiekuna z własnej inicjatywy, na prośbę opiekuna lub kandydata.

6. Kandydat składa ślubowanie, w dniu wyznaczonym przez Radę Starszych, w uroczystym kontuszu, uszytym według własnego wyboru, zgodnym z tradycjami Bractwa w tym zakresie.

§ 11.

Bracia mają obowiązek złożenie ślubowania oraz jego bezwzględne przestrzeganie, a w szczególnościpoprzez:

- uczestnictwo w realizacji celów Bractwa,

- przestrzeganie Statutu, regulaminu i uchwał organów Bractwa,

- wzajemną pomoc i solidarność.

Treść ślubowania stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

§ 12.

1. Bracia mają prawo do:

- korzystania z wszelkich urządzeń stanowiących majątek Bractwa,

- czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Bractwa z tym, że bierne prawo

przysługuje tylko Braciom rzeczywistym,

- udziału w imprezach strzeleckich i innych,

- uczestniczenia w szkoleniach i kursach organizowanych przez Bractwo,

- uczestniczenia w uroczystościach ślubnych, pogrzebowych i innych, zgłoszonych przez brata bądź uprawnione przez niego osoby.

2. Postanowienia ust. 1 nie obejmują Braci zalegających z opłatą członkowską, za okres ponad 6-miesięcy.

§ 13.

Bracia honorowi i wspierający mają prawo do udziału:

- w imprezach strzeleckich i innych organizowanych przez Bractwo (na zasadach zgodnych z

obowiązującym statutem i załącznikami),

- noszenia strojów organizacyjnych,

- noszenia symboli i odznaczeń nadanych przez Bractwo i Z.K.B.S.RP,

- udziału w ciałach statutowych z głosem doradczym na które zostali zaproszeni imiennie.

§ 14.

1. W przypadku naruszenia przez Brata:

1)postanowień statut,

2) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych i obywatelskich,

3) notorycznego nieprzestrzegania uchwał, zarządzeń i regulaminów organów Bractwa,

4) nieprzestrzegania przez Brata, wykształconych przez wieki zasad współżycia

koleżeńskiego, w tym Bractwie,

5) działania na szkodę Bractwa,

6) niepłacenia składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy,

Rada Starszych z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Brata, kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Bracki.

2. Skreślenie z listy członków Bractwa,następuje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji złożonej do Rady Starszych,

b)  śmierci członka,

c) niepłacenia składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy,

d) orzeczenia Sądu Brackiego.

3. Skreślenie z listy członków Bractwa w przypadku ust. 2 pkt c następuje wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania przez Sąd Bracki.

ROZDZIAŁ IV

Władze i Organy Bractwa

§ 15.

Władzą Bractwa jest Zgromadzenie Bractwa, Organy Bractwa to:

- Rada Starszych,

- Rada Królewska,

- Wizytatorzy,

- Sąd Bracki.

§ 16.

Kadencja organów trwa pięć lat, z wyjątkiem Rady Królewskiej, której kadencja jest czasowo nieograniczona.

§ 17.

1. Zgromadzenie Bractwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zgromadzenie odbywa się w pierwszym terminie przy obecności minimum 50% członków. W drugim terminie (tj. po 30 minutach od ustalonego I terminu), przy każdej ilości obecnych.

§ 18.

1. Do właściwości Zgromadzenia Bractwa zwanego dalej Zgromadzeniem należy:

- uchwalenie programu działalności Bractwa,

- rozpatrzenie sprawozdań z działalności Rady Starszych, Wizytatorów i Sądu Brackiego

- udzielenie Radzie Starszych absolutorium,

- uchwalenie budżetu oraz wysokości wpisowego i składek,

- podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Starszych, Wizytatorów,

Sąd Bracki i Braci,

- wybór Starszego Bractwa i pozostałych członków Rady Starszych, Sądu Brackiego i

Wizytatorów,

- uchwalenie zmian statutu,

- uchwalenie regulaminów,

- uchwalenie wytycznych w sprawie działalności finansowej,

- podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Bractwa,

- podejmowanie innych uchwałzastrzeżonych Zgromadzeniu Bractwa.

2. Starszy Bractwa wskazuje kandydatów na Podstarszego (ych) Bractwa spośród wybranych Braci do Rady Starszych

§ 19.

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności najmniej połowy ogólnej liczby Braci uprawnionych do głosowania.

2. Każdemu z Braci przysługuje 1 głos.

3. Bracia mogą uczestniczyć w zgromadzeniu, oraz wykonywać prawo głosu przez swoich pełnomocników, którzy są członkami Bractwa i mają prawo głosu.

4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

5. Bracia nie mogą ani osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Bractwa.

§ 20.

Zwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz do roku. O terminie i miejscu Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Rada Starszych zawiadamia Braci co najmniej 14 dni przed jego terminem.

§ 21.

Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Obrad i Sekretarza. Z przebiegu Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zgromadzenia.

§ 22.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Bractwa jest zwoływane na podstawie:

- uchwały Rady Starszych,

- żądania Wizytatorów,

- pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogółu Braci.

2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Bractwa są wyłącznie sprawy, z

powodu których zwołano Zgromadzenie.

§ 23.

Rada Starszych zwołuje nadzwyczajne zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 24.

1. Rada Starszych składa się z:

- Starszego Bractwa,

- Podstarszego Bractwa lub dwóch Podstarszych,

- Pisarza,

- Podskarbiego,

- Ceremoniarza,

- Farynarza,

- Strzelmistrza,

- Administratora strzelnicy.

Zakresy obowiązków członkówRady Bractwa stanowi załącznik nr 2 Statutu.

2. W spotkaniach Rady Starszych uczestniczy Król Kurkowy z głosem doradczym, bez prawa głosowania.

§ 25.

1. Starszy Bractwa wybierany jest przez Zgromadzenie Bractwa w głosowaniu tajnym, bezpośrednim. Starszym Bractwa zostaje wybrany Brat, który uzyskał największą liczbę

głosów, jednak nie mniej niż połowę ważnych oddanych głosów.

2. Rada Starszych wybierana jest przez Zgromadzenie Bractwa w głosowaniu tajnym bezpośrednim. Członkami Rady Starszych zostają Bracia którzy otrzymają największą liczbę głosów. Starszy Bractwa powierza wybranym Braciom poszczególne funkcje w Radzie Starszych.

3. Rada Starszych może uzupełnić swój skład o nowych członków w miejsce ustępujących w

liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyborów, którzy pełnią swoje funkcje

do dnia zwołania Zgromadzenia Bractwa.

§ 26.

1. W przypadku ustąpienia w toku kadencji Starszego Bractwa , wybór nowego odbywa się na najbliższym Zgromadzeniu.

2. Do czasu wyboru Starszego Bractwa jego funkcję pełni Podstarszy Bractwa.

§ 27.

Do obowiązków Rady Starszych należy:

- wykonanie uchwał Zgromadzenia ,

- reprezentowanie Bractwa na zewnątrz,

- sporządzenie sprawozdań finansowych i preliminarza budżetowego,

- uchwalenie wniosków na Zgromadzenie,

- zwoływanie zgromadzeń,

- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Bractwa, zgodnie z wytycznymi -

Zgromadzenia,

- przyjmowanie kandydatów na Braci i członków Bractwa,

- przedstawianiu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie nadania tytułu Brata honorowego

lub członka wspierającego,

- zawieszanie i umarzanie składek (w uzasadnionych przypadkach),

- bieżące administrowanie majątkiem bractwa.

§ 28.

1. Posiedzenia Rady Starszych odbywają się nie mniej niż 10-razy w roku przy obecności minimum 50% członków Rady. Przewodniczy im Starszy Bractwa, a pod jego nieobecność Podstarszy. Nieobecność Podstarszego w zastępstwie Starszego Bractwa, skutkuje nieważnością podjętych uchwał przez obecnych na posiedzeniu.

2. W obradach Rady Starszych mogą brać udział zaproszenie goście bez prawa głosu.

3. Uchwały prawomocnie podjęte wiążą wszystkich członków Bractwa w tym kandydatów.

4. Z posiedzeń Rady Starszych sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i

Pisarz.

§ 29.

1. Uchwały Rady Starszych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności w pierwszym terminie przy obecności minimum 50% członków. W drugim terminie (tj. po 30

minutach od ustalonego I terminu), przy każdej ilości obecnych. W przypadku równej ilości

głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Uchwały prawomocnie podjęte wiążą wszystkich członków Bractwa w tym kandydatów.

§ 30.

Rada Królewska składa się z byłych Królów Kurkowych, Starszego Bractwa i aktualnego Króla Kurkowego, który jest jej przewodniczącym.

§ 31.

Do Rady Królewskiej należy udzielanie opinii w sprawach kandydatów na Braci Honorowych, Wspierających.

§ 32.

Wizytatorzy są organem kontrolnym Bractwa.

§ 33.

Wizytatorów wybiera Zgromadzenie w liczbie od 3 do 5 oni zaś wybierają spośród siebie:

- Starszego Wizytatora,

- zastępcę Starszego Wizytatora,

- Pisarza Wizytatorów.

Wizytatorami zostają Bracia którzy otrzymają największą liczbę głosów spośród kandydatów. Wybory wizytatorów są tajne.

§ 34.

Przepis § 25 pkt. 3 stosuje się odpowiednio do Wizytatorów.

§ 35.

Do kompetencji Wizytatorów należy:

- kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Bractwa ze szczególnym

uwzględnieniem gospodarki finansowej,

- kontrola opłacania składek członkowskich,

- składanie sprawozdania Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Rady Starszych i

wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie,

- przedstawienie Radzie Starszych wniosków w sprawie działalności Bractwa.

§ 36.

Uchwały Wizytatorów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby ich członków.

§ 37.

1. Sąd Bracki liczy od trzech do pięciu Instygatorów, minimalny skład Sądu to trzech Instygatorów, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Braci.

2. Instygatorzy wybierają spośród siebie:

- Starszego Instygatora

- Pisarza Sądu Brackiego.

§ 38.

Przepis § 25 pkt. 3 stosuje się odpowiednio do Sądu Brackiego.

§ 39.

1. Do zakresu działania Sądu Brackiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów między

Braćmi, oraz naruszenia przez Brata:

1)postanowień statut

2) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych i

obywatelskich,

3) notorycznego nieprzestrzegania uchwał, zarządzeń i regulaminów organów Bractwa,

4) nieprzestrzegania przez Brata, wykształconych przez wieki zasad współżycia koleżeńskiego, w tym Bractwie,

5) działania na szkodę Bractwa,

6) niepłacenia składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy,

skierowanych do Sądu przez Radę Starszych z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Brata.

2. Sąd jest zobowiązany do rozpatrzenia sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku złożonego na podstawie ust. 1.

§ 40.

1. Sąd Bracki orzeka następujące kary:

1) w przypadku naruszenia postanowień statutu, uchwał, zarządzeń i regulaminów organów Bractwa:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenie w prawach członka Bractwa od sześciu miesięcy do dwóch lat.

Powyższe kary uważa się za niebyłe po okresie 12-miesięcy od daty ich orzeczenia, bądź w terminie krótszym w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Radę Starszych, na wniosek osoby ukaranej lub innych Braci,

2) jako ośrodek ostateczny, orzeka karę skreślenia z listy członków Bractwa w przypadku:

a) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych i obywatelskich,

b) notorycznego nieprzestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz Bractwa,

c) nieprzestrzegania przez Brata wykształconych przez wieki zasad współżycia koleżeńskiego, w tym Bractwie,

d) działania na szkodę Bractwa,

e) niepłacenia składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy.

2. Procedura rozpatrzenia sprawy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Po tym terminie ewentualne postępowanie w sprawie jest nieważne.

§ 41

Od orzeczenia Sądu Brackiego przysługuje odwołanie do Zgromadzenia w ciągu jednego

miesiąca od daty jego doręczenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek Bractwa

§ 42.

Majątek Bractwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 43.

Na fundusze Bractwa składa się:

- wpływ ze składek Braci,

- wpływ z działalności statutowej,

- dotacje,

- zapisy i darowizny,

§ 44.

Z majątku Bractwa nie udziela się pomocy na zewnątrz.

§ 45.

Dla ważności w sprawach majątkowych wymagane są na oświadczeniach dwa podpisy:

Starszego Bractwa lub Podstarszego oraz Podskarbiego. Pozostałe pisma podpisują Starszy Bractwa lub Podstarszy i Pisarz.

§ 46.

Sprawy przebiegu Zgromadzenia, strzelania królewskiego, strzelania o klejnot, noszenia insygniów Bractwa, umundurowania i strojów w Bractwie, Kapituły Pieczęci Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Łodzisą zawarte w regulaminach, które stanowią załącznik do Statutu:

- Regulamin Walnego Zgromadzenia - załącznik nr 3,

- Regulamin strzelania o tytuł Króla Kurkowego - załącznik nr 4,

- Regulamin strzelania o Klejnot Rycerza Bractwa Kurkowego - załącznik nr 5,

- Regulamin insygniów władzy - załącznik nr 6,

- Regulamin umundurowania i strojów w Bractwie - załącznik nr 7,

- Regulamin Kapituły Pieczęci Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Łodzi –  załącznik nr 8.

ROZDZIAŁVI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Bractwa

§ 47.

Wszelkie zmiany Statutu:

a) w pierwszym terminiewymagają uchwały zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania,

a) w drugim terminie (tj. 30 minut po upływie I-go terminu) wymagają uchwały zgromadzenia podjętej większością 50% + 1 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania.

§ 48.

Rozwiązanie Bractwa wymaga uchwały Zgromadzenia:

a) w pierwszym terminie podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania,

a) w drugim terminie (tj. 30 minut po upływie I-go terminu) wymagają uchwały